Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO ÚČELY PRODEJE KURZŮ, KROUŽKŮ, LEKCÍ, TÁBORŮ, WORKSHOPŮ, SEMINÁŘŮ, APOD., MJ. PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE E-SHOPU

Dodavatel:

HRAVÁ HUDEBKA v zastoupení

DVK Talent Productions s.r.o.

IČ: 19436700
Neplátce DPH

Sídlo: Topolová 617/11, 783 01, Olomouc
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ostravě,
oddíl C, vložka 92819

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u Dodavatele objednala kurz, kroužek, lekci, tábor, workshop, seminář, či jinou službu, kterou Dodavatel nabízí.

Dodavatel a Objednatel jsou dále označováni jako smluvní strany.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.
 2. Smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta i elektronický objednávkový formulář Dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.hravahudebka.cz.
 3. Dodavatel má povinnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit Objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele.
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

 1. Předmětem plnění je poskytování kurzů, kroužků, soukromých i skupinových lekcí, táborů, pořádání seminářů, workshopů, výchovných a jiných koncertů, a to pro veřejnost a na základě objednávky (dále jen Služba)
 2. Služba je rozdělená do několika typů. Charakteristika jednotlivých Služeb je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách Dodavatele www.hravahudebka.cz.

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek Služby především co do termínu, rozsahu plnění, ceny, kvality plnění a lektorského či jiného personálního zajištění. Podmínky Služby jsou zveřejněny na internetové adrese www.hravahudebka.cz u všech konkrétních Služeb. Další povinnosti Dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
 2. Objednatel je povinen převzít objednanou Službu a řádně a včas za ni zaplatit.

TERMÍN REALIZACE SLUŽBY

 1. Skupinové lekce, kroužky a kurzy pro děti či dospělé jsou ve většině případů v délce pololetí, tzn. září – leden, únor – červen. Výuka probíhá obvykle 1x týdně. Přesná specifikace je vždy uvedena na internetové stránce www.hravahudebka.cz, a to u všech Služeb.
 2. V době státních svátků výuka neprobíhá, pokud není dohodnuto jinak. Tato doba není započítána do ceny Služby.
 3. Prázdniny v Hravá Hudebka nemusí být shodné s prázdninami ve státních školách. O přesných termínech prázdnin, svátků a náhradních hodin budou účastníci včas informování, a to prostřednictvím osobní, emailové nebo telefonické komunikace, dále pak také zveřejněním informace na webových stránkách Hravé Hudebky (www.hravahudebka.cz).
 4. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce kurzů na webové adrese Dodavatele www.hravahudebka.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických či jiných důvodů nevyhnutelné.
 5. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz či celkově Službu z důvodu nenaplnění minimální kapacity Služby. Minimální i maximální kapacita jednotlivých Služeb je vždy uvedena na webových stránkách www.hravahudebka.cz, a to přímo v popisu u jednotlivých Služeb.  Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat Objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout Objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného. Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

CENA SLUŽEB

 1. Cena za příslušnou Službu, je určena na základě dílčí objednávky objednavatele (dle konkrétní specifikace Služby)
 2. Služby jsou osvobozeny od DPH. Dodavatel není plátcem DPH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Objednanou Službu je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli v plné výši před začátkem jejího plnění. V případě, že Objednatel objedná Službu až po zahájení jejího plnění, je povinen uhradit cenu za Službu v plné výši nejpozději do 3 pracovních dnů od objednání.
 2. V případě, že Objednatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev, je povinen tuto skutečnost nahlásit předem a doložit ji relevantním dokladem. Zpětně nelze slevu uplatnit. Jednotlivé slevy se nesčítají.
 3. Objednanou Službu je možné uhradit následujícími způsoby:
  • platební kartou při objednávce v on-line e-shopu:
   • Platební kartou může Objednatel uhradit Službu pouze on-line prostřednictvím e-shopu na internetové stránce www.hravahudebka.cz.
   • Při platbě kartou on-line nemá Dodavatel žádný přístup k bankovním údajům Objednatele, nemůže je proto žádným způsobem zneužít.
  • převodem na účet 2700678823/2010:
   • Objednatel obdrží e-mailem informace k platbě a po přijetí platby na účet Dodavatele, mu bude e-mailem potvrzeno přijetí platby
  • dárkovým poukazem:
   • Při platbě dárkovým poukazem je objednavatel povinen dostavit se osobně a předložit tento dárkový poukaz Dodavateli nebo odpovědnému pracovníku Dodavatele. Pracovník si tento poukaz ponechá, poukaz slouží jako platidlo.
 4. Daňový doklad při platbách převodem či kartou, vystavíme na vyžádání Objednatele.

SLEVY

 1. Dodavatel může nabízet jednorázovou mimořádnou slevu – tato sleva se řídí aktuální nabídkou Dodavatele a uvedenými podmínkami.
 2. Žádnou ze slev poskytovaných Dodavatelem nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.
 3. Dodavatel není povinen upozorňovat objednavatele na možnost využití slevy.

KVALITA SLUŽBY A JEJÍ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

 1. Dodavatel se zavazuje, že Služba bude dodána nebo dodávána v určených dnech a časech.
 2. Dodavatel se zavazuje obstarat pro plnění Služby takový personál (lektoři, umělci, atd.), které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni Službu kvalitně plnit.

REKLAMACE

 1. Pokud je Objednatel nespokojen s kvalitou Služby, je povinen Dodavatele o této skutečnosti informovat písemně prostřednictvím reklamačního formuláře, který na vyžádání prostřednictvím e-mailu info@hravahudebka.cz Dodavatel poskytne. Dodavatel se zavazuje přezkoumat důvody reklamace pouze v případě, že reklamační žádost byla písemně sepsána a odevzdána přímo Dodavateli anebo zaslána na e-mail info@hravahudebka.cz. Dodavatel obdržení reklamačního formuláře v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 24 hodin.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout Objednateli náhradní řešení.
 3. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady (při nutnosti prověřit důvody uvedené v reklamačním formuláři (např. konzultace s daným personálem, apod.). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel s Objednatelem nedohodne na delší lhůtě.
 4. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně Objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k využití Služby s ohledem na změnu okolností, za nichž Objednatel Službu zakoupil.
 5. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.
 6. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení vyučovací lekce ze strany Dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.
 7. Reklamaci je nutné vznést v době (nejpozději do 2 dnů), kdy situace pro reklamaci vznikla. Na zpětné rezervace nebude brán zřetel, čehož si je Objednatel vědom a s tímto souhlasí.
 8. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

PORUŠENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy před zahájením plnění Služby  se Objednatel Dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 50%. Odstoupením Objednatele z poskytované Služby po zahájení jejího plnění, tj. např. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká Dodavateli nárok na úhradu doplatku kurzovného, tj. na zbývajících 50% kurzovného a Objednatel se tak v tomto případě zavazuje Dodavateli zaplatit kurzovné v plné výši. Některé Služby se mohou řídit vlastními storno podmínkami, které jsou vždy uvedeny u konkrétní Služby na www.hravahudebka.cz.
 2. Objednateli zaniká nárok na vrácení ceny Služby při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádném využití Služby (změna časových možností Objednatele či dalších okolností, za nichž Službu objednal a zakoupil). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek ceny Služby v plné výši.
 3. V případě elektronického přihlášení do aktivit poskytovaných Dodavatelem (tj. vyplněním objednávky Služby prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách www.hravahudebka.cz) má Objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, pokud není u konkrétní Služby uvedeno jinak. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy Objednatel odeslal svou objednávku Dodavateli a Dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty Dodavateli odesláno. Odstoupí-li Objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od Objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 4. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím Služeb započato, stalo se tak na základě vyslovené žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) Objednatele a Objednatel je v takovém případě povinen uhradit Dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně Služeb již Objednateli poskytnutých.
 5. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již Objednateli objednané Služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) Objednatele a objednal v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 3 tohoto ustanovení.
 6. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty je objednávka považována za závaznou a vztahují se na ni stejné podmínky, jako by došlo k uzavření závazné přihlášky v jakékoliv provozovně Dodavatele.
 7. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí Objednatel odeslat Dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v zápisové kanceláři pobočky, kde kurz probíhá. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud Dodavatel písemně potvrdí její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.
 8. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z plnění Služby (obvykle kurz) Objednatele (obvykle studenta,) jež porušuje základní zásady občanského soužití, a to bez nároku na vrácení úhrady za Službu. V případě dodatečného vyloučení studenta, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku, má student (resp. Objednatel) nárok na vrácení kurzovného v rozsahu nevyužité části Služby.

OSOBNÍ ÚDAJE OBJEDNATELE

 1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky Dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Dojde-li následně ke změně těchto kontaktních údajů Objednatele, je Objednatel povinen o této změně Dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím pro účely kontaktování studentů Dodavatele na dobu neurčitou.
 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Objednatel má právo přístupu k nim, má právo a souhlas s jejich použitím kdykoliv odvolat a v případě porušení svých práv má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právními vztahy vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).
 2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
 3. Smluvní strany vyvinou maximální úsilí, aby případné spora plynoucí z této smlouvy vyřešily dohodou.
 4. Objednatel má v rámci mimosoudního řešení sporu ve smyslu zákona 378/2015 Sb. (§14) právo obrátit se na Českou obchodní inspekci. Podrobný postup nalezne na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 1. 7. 2023.

V Praze dne 1. 7. 2023